L45: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

L45: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45,1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
          - Địa điểm thực hiện: Người sở hữu cổ phiếu chuyển phiếu biểu quyết về Văn phòng giao dịch của Công ty Cổ phần LILAMA 45,1 – Tổ 14. ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

HNX