L45: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đình Lập và bà Dương Thị Hải

L45: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đình Lập và bà Dương Thị Hải

.

HNX

Tài liệu đính kèm