L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 5,000 CP

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Viết Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: L63
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 824,712 CP (tỷ lệ 9.96%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 829,712 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,000 CP10,02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/06/2023.

HNX