L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Viết Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: L63
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 701,112 CP (tỷ lệ 8.47%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Gia tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/06/2022.

HNX