LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Lilama 18.1

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Lilama 18.1

Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Lilama 18,1 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm