Lợi nhuận ròng của ABIC đi ngang trong quý 2

Lợi nhuận ròng của ABIC đi ngang trong quý 2

Lợi nhuận ròng quý 2 và 6 tháng đầu năm của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, UPCoM: ABI) đều gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt hơn 87 tỷ đồng và 167 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý 2, ABI ghi nhận doanh thu thuần chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt hơn 432 tỷ đồng. Trong khi, tổng chi phí bảo hiểm chiếm hơn tăng 12%, lên hơn 263 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 14%, còn gần 169 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 11%, còn gần 31 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27%, còn hơn 91 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính đều giảm, nhưng nhờ chi phí quản lý có tốc độ giảm mạnh nên lợi nhuận ròng của ABI vẫn tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, đạt hơn 87 tỷ đồng.

Tương tự, tính chung nửa đầu năm, lợi nhuận ròng của ABI đạt hơn 167 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước dù lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính đều giảm.

Năm 2021, ABI đặt mục tiêu đạt 2,058 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, tăng 8% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 18%, còn 300 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, sau 6 tháng, ABI đã thực hiện được 70% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABI giảm đến 49% so với cùng kỳ, còn gần 63 tỷ đồng chủ yếu do tiền chi cho hoạt động bảo hiểm và chi khác cho hoạt động kinh doanh đều tăng mạnh.

Tổng tài sản của ABI tại thời điểm cuối quý 2 tăng 7% so với đầu năm, lên mức hơn 3,190 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 75% tổng tài sản, tăng 4% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn (135 tỷ đồng) và tài sản tái bảo hiểm (185 tỷ đồng) lần lượt tăng 38% và 31%.

Riêng tiền mặt tăng mạnh nhất với 45%, đạt gần 85 tỷ đồng nhờ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chuyển từ âm gần 9 tỷ đồng sang dương gần 19 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng 4% so với đầu năm, ở mức hơn 1,286 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút