MFS: Vũ Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 24,328 CP

MFS: Vũ Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 24,328 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quang Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MFS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 671 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 24,328 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24,999 CP (tỷ lệ 0.35%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đạt được giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/12/2022.

HNX