MSB: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cho CĐHH để tăng VĐL năm 2022

MSB: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cho CĐHH để tăng VĐL năm 2022

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cho CĐHH để tăng VĐL năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm