08:36, 31/08/2022

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/10/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – Số 32 – đường Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX