NCS: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo thay đổi 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước và chuyển từ lỗ ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lãi ở kỳ này.

NCS: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo thay đổi 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước và chuyển từ lỗ ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lãi ở kỳ này.

.

HNX

Tài liệu đính kèm