NDF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Hoàng Phong

NDF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Hoàng Phong

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Hoàng Phong
- Mã chứng khoán: NDF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 150,000 CP (tỷ lệ 1.91%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 290,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 440,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.6%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/10/2021.

HNX