NDF: Trương Hoàng Phong không còn là cổ đông lớn

NDF: Trương Hoàng Phong không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Hoàng Phong- Mã chứng khoán: NDF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400,000 CP (tỷ lệ 5.09%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 250,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150,000 CP (tỷ lệ 1.91%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/10/2021.

HNX