Ngày 31/1 tới, hơn 3,4 triệu cổ phiếu MIM sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết ngày 31/1/2024 là ngày huỷ niêm yết cổ phiếu bắt buộc đối với CTCP Khoáng sản và Cơ khí (MIM-HNX).

Theo đó, 3.409.860 cổ phiếu của MIM bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h và o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do “Tổ chức kiếm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết ” và "Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 30/1 và ngày huỷ niêm yết là ngày 31/1/2024,

Bên cạnh đó, MIM có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Trước đó, ngày 2/1/2024, công ty thông báo đã nhận được công văn của HNX yêu cầu công ty giải trình và phản hồi về việc Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Theo đó, công ty cho biết cụ thể:

Về đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, phải trả, ứng trước cho người bán, người mua trả tiền trước và các khoản tạm ứng tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022.

Khoản công nợ phải thu 5,6 tỷ đồng trong đó gần 2 tỷ đồng là khoản công nợ khó đòi không đòi được, số này đã được trích lập dự phòng, một số có công nợ 2 bên vừa phải thu vừa phải trả chưa làm bù trừ công nợ, một số khách hàng Công ty có gửi đối chiếu nhưng khách hàng không gửi trả lại.

Khoản trả trước cho khách hàng 7 tỷ đồng trong đó có khoản trả trước cho Công ty TNHH Kiến Trúc Xanh 6,2 tỷ đồng đến thời điểm này hai bên thống nhất không thực hiện hợp đồng và đối tác đã hoàn lại tiền Công ty.

Khoản phải thu ngắn hạn 13,5 tỷ đồng trong đó có khoản đặt cọc thực hiện hợp đồng cho Công ty Minh Lương 10 tỷ đồng, Công ty Long Phát 3 tỷ đồng, đến nay các hợp đồng đã tất toán các đối tác đã hoàn trả khoản đặt cọc trên.

Khoản tạm ứng hợn 9 tỷ đồng, khoản này về cơ bản đều có xác nhận của người tạm ứng, đây là khoản tạm ứng mua vật tư hàng hóa cho Công ty. Khoản người mua trả tiền trước 28,7 tỷ đồng đây là khoản khách hàng ứng trước tiền chuyển nhượng tài sản trên đất của nhà máy Hợp Kim Sắt MIMECO Tuyên Quang của Công ty, tại thời điểm làm công văn này thủ tục chuyển nhượng đã cơ bản hoàn thiện và công nợ trên đã được tất toán.

Về khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 1 tỷ đồng trong đó gần 500 triệu đồng là chi phí thăm dò xin mỏ phát sinh tại chi nhánh Cơ Khí 2 thực hiện các công việc thăm dò cho Công ty đã phát sinh từ trước, còn lại chủ yếu là sản phẩm dở dang lưỡi khoan và các sản phẩm khác.

Về chi phí xây dựng dở dang 1,866 tỷ đồng đây chủ yếu là khoản chi phí thăm dò mỏ hiện chưa được phê duyệt cấp phép.

Về khoản chuyển nhượng quyền ưu tiên xin phép khai thác mỏ Nà Pết 1 tỷ đồng là khoản khách hàng ứng trước để thực hiện quyền ưu tiên chuyển nhượng nhưng hiện tại hai bên chưa thống nhất được để thực hiện.

Về lỗ lũy kế tại 31.12.2023 là 19.622.225.630 đồng, hiện nay công ty đã và đang cơ cấu lại sản xuất, cơ cấu lại các nguồn lực như dừng sản xuất và chuyển nhượng tài sản trên đất tại nhà máy Hợp Kim sắt MIMECO Tuyên Quang, giảm nợ vay, tinh giảm bộ máy quản lý góp phần làm chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý và các chi phí khác và công ty kỳ vọng sẽ giảm lỗ tiến tới có lãi trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2023, MIM báo lỗ sau thuế quý 3 là 974 triệu đồng (cùng kỳ lỗ 6,4 tỷ), luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 lỗ hơn 3 tỷ (cùng kỳ lỗ 12,36 tỷ đồng).

MIM cho biết lỗ quý 3/2023 giảm so với cùng kỳ là do công ty đã và đang cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nguồn lực như dừng sản xuất tại nhà máy Hợp Kim Sắt và đang xúc tiến việc chuyển nhượng nhà máy, giảm nợ vay, tinh giảm bộ máy quản lý góp vốn làm các loại chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý và các khi phí giảm mạnh so với cùng kỳ dẫn đến số lỗ quý 3/2023 giảm so với cùng kỳ.

Xem thêm tại vneconomy.vn