10:28, 24/08/2022

NSG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSG của CTCP Nhựa Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến lựa chọn từ ngày 29/09/2022 đến 15/10/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ có thông báo trên Thư mời họp.
            - Nội dung họp: + Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
  + Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX