16:51, 01/07/2022

NTH: Nguyễn Văn Hiển - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 50,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hiển
  - Mã chứng khoán: NTH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300,000 CP (tỷ lệ 2.78%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Cao
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,874,945 CP (tỷ lệ 17.36%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 50,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250,000 CP (tỷ lệ 2.31%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/06/2022.

  HNX