08:12, 15/03/2022

PFL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PFL của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty, tầng 2. tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2. quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận/chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (nếu có);
  + Thông qua đề án nhân sự và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX