PGD: CBTT Nghị quyết HĐQT sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh GCN ĐKDN

PGD: CBTT Nghị quyết HĐQT sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh GCN ĐKDN

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh GCN ĐKDN như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm