PGD: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán khí LNG Tái Hóa từ PV GAS

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán khí LNG Tái Hóa từ PV GAS

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán khí LNG Tái Hóa từ PV GAS như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm