PGD: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của PGD

PGD: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của PGD

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của PGD như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm