PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp

HNX