PMJ: Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 19,000 CP

PMJ: Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 19,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Thọ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PMJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20,550 CP (tỷ lệ 1.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/07/2023.

HNX