11:30, 20/01/2022

PVA: Phan Quốc Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 6,450 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Quốc Hùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: PVA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,450 CP (tỷ lệ 0.03%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,450 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/01/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/02/2022.

  HNX