Quá nhiều vi phạm, loạt công ty chứng khoán bị phạt nặng trước Tết

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND) với tổng số tiền là 642,5 triệu đồng; Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCSC) với tổng số tiền phạt là 295 triệu đồng; Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank ( VPBankS) với số tiền phạt là 340 triệu đồng và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) với số tiền phạt là 395 triệu đồng; Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) với số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi như cung cấp dịch vụ chưa báo cáo UBCKNN, vi phạm về nhận lệnh; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ; không công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp Cbonds; báo cáo không đúng thời hạn cho Sở...

Chứng khoán VnDirect bị lên tới 642,5 triệu đồng - trong đó, phạt 250 triệu đồng do công ty cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN. Cụ thể: công ty phối hợp với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán/rút tiền khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN.

- Phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (tại một số ngày Công ty cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản không đủ tiền tại thời điểm đặt lệnh).

- Phạt tiền 175 triệu đồng do nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.

- Phạt tiền 92,5 triệu đồng do công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 447-2/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2021, số 198-1/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2022, các Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 273-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 25/4/2022, số 130-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 08/03/2022; Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2020.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCSC) bị phạt 295 triệu đồng - trong đó, công ty bị phạt 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể: công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng;

- Phạt 65 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể: công ty đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán vào vị trí Giám đốc phòng Giao dịch Chứng khoán - Khách hàng tổ chức và Phó giám đốc phòng trái phiếu; bố trí một số nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với khách hàng với vai trò là nhân viên tự vấn mở tài khoản.

- Phạt 92,5 triệu đồng do công ty không công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp Cbonds của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 và 6 tháng năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022;

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) bị phạt 395 triệu đồng - trong đó, phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Cụ thể: Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ cho một số tổ chức phát hành. Các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với các mã trái phiếu VH_BOND2021_002, GHVCH2122001, GHVCH2224001, DXGH2125002, NVLH2122015 và NSRCH2223001 không đầy đủ nội dung theo quy định).

- Phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu không đúng thời hạn với UBCKNN các tài liệu sau: Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021, Báo cáo năm 2021, Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2022; Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của đại lý phát hành trái phiếu không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp (Cbonds) các tài liệu sau: Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021, Báo cáo năm 2021, Báo cáo Quý II và Quý IV năm 2022; Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn cho HNX qua Cbonds các tài liệu sau: Báo cáo Quý I năm 2021; Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2022; Báo cáo Quý I năm 2023.

- Phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng (Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ngân hàng thương mại, lập địa điểm bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được UBCKNN chấp thuận để ký một số hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ cho các khách hàng.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi “không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật".

Cụ thể: công ty không báo cáo phương án khắc phục được Hội đồng quản trị Công ty thông qua về việc không đáp ứng việc duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; báo cáo không đúng thời hạn theo yêu cầu của UBCKNN tại các công văn số 3546/UBCK-QLKD ngày 12/06/2023, công văn số 979/UBCK-QLKD ngày 06/03/2023, công văn số 3326/UBCK-QLKD ngày 01/06/2022, công văn số 4648/UBCK-QLKD ngày 21/7/2022) theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Xem thêm tại vneconomy.vn