Quý I/2024, Đầu tư I.P.A (IPA) tiếp tục “gồng” lỗ 474 tỷ đồng đầu tư vào CenLand (CRE)

Quý I/2024, Đầu tư I.P.A (IPA) tiếp tục “gồng” lỗ 474 tỷ đồng đầu tư vào CenLand (CRE)

Trong quý I/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 85,55 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 104,85 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 136,15 tỷ đồng, tức tăng thêm 241 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,7%, về còn 31,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 3,1%, tương ứng giảm 0,86 tỷ đồng, về 27,01 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 38,2%, tương ứng giảm 30,36 tỷ đồng, về 49,14 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 71%, tương ứng giảm 193,47 tỷ đồng, về 130,92 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 198%, tương ứng tăng thêm 86,99 tỷ đồng, lên 130,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,7%, tương ứng tăng thêm 0,92 tỷ đồng, lên 17,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024 mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh, chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính và tăng lãi từ công liên doanh, liên kết.

Đầu tư I.P.A giảm chi phí tài chính trong quý I/2024

Đầu tư I.P.A giảm chi phí tài chính trong quý I/2024

Đầu tư I.P.A thuyết minh thêm chi phí tài chính giảm chủ yếu do năm ngoái trích lập giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư 163,3 tỷ đồng nhưng năm nay hoàn nhập 19,2 tỷ đồng, tức giảm tới 182,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Đầu tư I.P.A tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 71,6 tỷ đồng, lên 8.907,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 5.925,8 tỷ đồng, chiếm 66,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.300,1 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn tăng 20,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 998,1 tỷ đồng, lên 5.925,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.094,8 tỷ đồng, về 1.300,1 tỷ đồng …

Đầu tư I.P.A tiếp tục trích lập đầu tư vào cổ phiếu CRE trong quý I/2024

Đầu tư I.P.A tiếp tục trích lập đầu tư vào cổ phiếu CRE trong quý I/2024

Đối với khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tại thời điểm 31/3/2024, Đầu tư I.P.A cho biết đã đầu tư 4.295,1 tỷ đồng vào CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HOSE), tương ứng sở hữu 25,84% vốn điều lệ; đối với đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, lần đầu tiên Đầu tư I.P.A hạch toán đầu tư 850 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (chiếm 9,36% vốn điều lệ), cũng như đang đầu tư 928,4 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế kỷ (mã CRE- sàn HOSE), tương ứng chiếm 10,91% vốn điều lệ, đã trích lập dự phòng tới 474 tỷ đồng vào cổ phiếu CRE, tương ứng tạm lỗ 51,1% tổng giá trị đầu tư.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu IPA giảm 100 đồng, về 14.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn