RTB báo lãi ròng quý 3 gấp gần 3 lần cùng kỳ

RTB báo lãi ròng quý 3 gấp gần 3 lần cùng kỳ

Giá bán mủ cao su tăng trong khi giá thành sản xuất giảm đã giúp CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) báo lãi ròng quý 3/2021 gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Trong quý 3/2021, doanh thu thuần hợp nhất của RTB tăng 16% so cùng kỳ, lên gần 265 tỷ đồng. Theo Công ty, do tình hình kinh tế đang phục hồi, giá bán mủ cao su tiêu thụ đã tăng hơn 28% so với quý 3 năm trước, đạt hơn 38 triệu đồng/tấn.

Bên cạnh đó, giá thành sản xuất trong kỳ được tiết giảm đáng kể (32%) nhờ sản lượng cao su khai thác gia tăng. Kết quả, lợi nhuận gộp của RTB đạt gần 132 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ hơn 14% lên 50%.

Không chỉ ở mảng kinh doanh chính, lợi nhuận từ mảng thanh lý cây cao su cũng tăng 44% so cùng kỳ, đạt hơn 70 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt 43% và 21%. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 25% nhờ Công ty tiết giảm chi phí lãi vay.

Tính cả quý 3/2021, RTB báo lãi ròng gần 121 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2021 của RTB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của RTB

Kết quả quý 3 cộng với giai đoạn nửa đầu năm tích cực giúp kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của RTB có những đột phá so với cùng kỳ. Doanh thu thuần lũy kế xấp xỉ 641 tỷ đồng, tăng 74%. Biên lãi gộp tăng từ gần 11% lên 40%, giúp lợi nhuận gộp của Công ty ghi nhận gần 255 tỷ đồng, gấp 6.4 lần cùng kỳ.

Dù các loại chi phí khác nhìn chung tăng, đặc biệt là chi phí bán hàng (89%), nhưng RTB vẫn báo lãi ròng 9 tháng hơn 237 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

So với kỳ vọng lợi nhuận sau thuế 106.4 tỷ đồng trong năm 2021, kết quả 9 tháng đầu năm của RTB đã gấp 2.2 lần mục tiêu đề ra.

Tổng tài sản tại ngày 30/09/2021 không thay đổi đáng kể so với đầu năm, duy trì gần mức 2,890 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lại giảm 45%, chủ yếu từ vườn cây kiến thiết cơ bản năm 2013 và năm 2014.

Ngược lại, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho của RTB tăng lần lượt 97% và 18%, đạt lần lượt 59 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối quý 3 giảm 22% so với đầu năm, còn hơn 708 tỷ đồng. Nguyên nhân do tổng nợ vay của Công ty giảm 25%, trong đó, vay ngắn hạn giảm 86% (về 6 tỷ đồng) còn vay nợ dài hạn giảm 21% (về 495 tỷ đồng).

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút