SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 34,600 CP

SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 34,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nam Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 183,764 CP (tỷ lệ 1.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 183,764 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 149,164 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 34,600 CP
1,1%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/07/2023.

HNX