SJE: Đặng Thị Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 416,600 CP

SJE: Đặng Thị Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 416,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Tuyết
- Mã chứng khoán: SJE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 416,601 CP (tỷ lệ 1.9%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Minh Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 88 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 416,600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/09/2022.

HNX