08:16, 19/09/2022

SNZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNZ của Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Kế toán Tổng Công ty Sonadezi vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/10/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX