SPH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SPH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPH của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09 – 10/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến từng cổ đông)
          - Nội dung xin ý kiến: Về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, địa chỉ: số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

HNX