SVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVG của CTCP Hơi Kỹ nghệ Que Hàn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương, địa chỉ: Ô 04. Lô A, Đường số 1. Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
          - Thời gian họp: dự kiến từ 7h30 vào ngày 22/04/2023 (thứ Bảy)

HNX