TAW: Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT - đã bán 792,500 CP

TAW: Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT - đã bán 792,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Phong
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TAW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 792,500 CP (tỷ lệ 15.85%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 792,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 792,500 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/05/2023.

HNX