TGP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Hằng

TGP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Hằng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Hằng
- Mã chứng khoán: TGP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,085,000 CP (tỷ lệ 10.86%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 313,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,398,800 CP (tỷ lệ 14%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/07/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

HNX