13:21, 09/09/2022

TID: Lê Văn Danh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 128,662 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Danh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TID
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 128,662 CP (tỷ lệ 0.06%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 128,662 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/10/2022.

  HNX