TID: Trần Trung Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 140,277 CP

TID: Trần Trung Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 140,277 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 140,277 CP (tỷ lệ 0.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140,277 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 140,277 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/08/2022.

HNX