16:51, 19/08/2022

TKG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKG của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  HNX