16:22, 21/05/2021

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/06/2021

Ngày thực hiện: 15/07/2021