20:35, 12/05/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/05/2022

Ngày thực hiện: 03/06/2022

Tài liệu đính kèm