Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 1200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/11/2023

Ngày thực hiện: -