18:06, 19/07/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/07/2022

Ngày thực hiện: 19/08/2022