Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 17/07/2023

Ngày thực hiện: -