18:58, 27/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,026.5 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/09/2022

Ngày thực hiện: 18/10/2022