16:23, 17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,900 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24/06/2022

Ngày thực hiện: 28/07/2022

Tài liệu đính kèm