Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 600 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24/05/2024

Ngày thực hiện: -