08:33, 13/05/2022

TS4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TS4 của CTCP Thủy sản số 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH sẽ ghi cụ thể trong thư mời họp Quý cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ ghi cụ thể trong thư mời họp Quý cổ đông
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau
  Tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4: www.seafoodno4.com chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

  HNX