16:38, 25/04/2022

VHF: Nguyễn Văn Toản - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 71,700 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Toản
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: VHF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 81,000 CP (tỷ lệ 0.38%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 71,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 71,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,300 CP (tỷ lệ 0.04%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 20/04/2022.

  HNX