21:54, 28/09/2021

VMG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Thị Thanh Tuyền

Trong bài viết này:

  VMG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Thị Thanh Tuyền

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thanh Tuyền
  - Mã chứng khoán: VMG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,303,500 CP (tỷ lệ 23.99%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,304,000 CP (tỷ lệ 24%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/09/2021.

  HNX