16:37, 14/10/2021

VMI: AIZAWA SECURITUES CO.LTD không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AIZAWA SECURITUES CO.LTD- Mã chứng khoán: VMI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 616,000 CP (tỷ lệ 5.63%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 616,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/10/2021.

  HNX