09:39, 05/01/2022

VMI: Đỗ Thanh Sửu không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Sửu- Mã chứng khoán: VMI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,084,800 CP (tỷ lệ 9.91%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 640,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 444,800 CP (tỷ lệ 4.06%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 24/12/2021.

  HNX