11:29, 14/05/2021

VNR: Hết lỗ đầu tư tài chính, lợi nhuận ròng quý 1 gấp 5.2 lần cùng kỳ

Kết thúc quý 1/2021, Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 113 tỷ đồng, gấp 5.2 lần cùng kỳ năm trước, nhờ hoạt động tài chính thoát lỗ và lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tăng 23%.

Trong bài viết này:

  Xét hoạt động kinh doanh bảo hiểm của VNR, chi phí giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng 23% so cùng kỳ, đạt gần 54 tỷ đồng

  Doanh thu chính là phí nhận tái bảo hiểm giảm đến 18%, còn hơn 517 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, nhờ hoạt động tài chính có lãi gần 95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 3 tỷ đồng, giúp VNR ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 113 tỷ đồng, gấp 5.2 lần cùng kỳ.

  Ngược với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ âm gần 59 tỷ đồng, chủ yếu do tiền chi cho hoạt động kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh.

  Tại thời điểm cuối quý 1/2021, tổng tài sản của VNR không thay đổi so với đầu năm, đạt gần 6,969 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn gần 2,701 tỷ đồng, tăng 32%; trong khi đầu tư tài chính dài hạn giảm 33%, còn 1,342 tỷ đồng. Tài sản tái bảo hiểm giảm 2%, còn hơn 1,431 tỷ đồng.

  Nợ phải trả phần lớn đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu là khoản dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gần 1,581 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

  Khang Di

  FILI