VPR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

VPR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPR của CTCP VINAPRINT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần phát sinh dưới 01 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Cổ đông A sẽ được nhận: 125:10 =12,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 12 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần phát sinh là 0.5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, không phát hành.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP VINAPRINT (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

HNX